Nahrávám...

 • Městská knihovna Kladno byla zřízena jako příspěvková organizace na základě usnesení z 20. zasedání městského zastupitelstva ze dne 23. září 2002 a v souladu se zákonec č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). Jako organizace vznikla dne 1. 12. 2002.

  Městská knihovna Kladno byla zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační a další služby vymezené v § 2, § 4 a § 14 knihovního zákona. Knihovna je zapsaná v evidenci Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem 3336/2002. Hlavní sídlo organizace je umístěno v objektu Městské knihovny Kladno, nám. Sítná 3106. 

  Od 1. ledna 2003 přešlo pod knihovnu pět půjčoven, které do konce roku 2002 patřily pod Středočeskou vědeckou knihovnu v Kladně a Informační centrum. Jednalo se o pobočky: Ústřední půjčovna beletrie, Ústřední půjčovna dětské knihy, půjčovna Kročehlavy, Rozdělov a Švermov.

  Do začátku činnosti byl knihovně ze strany Středočeské vědecké knihovny v Kladně poskytnut formou dlouhodobé zápůjčky knižní fond v rozsahu cca 96 tisíc knih.

  7. dubna 2003 zahájilo Informační centrum činnost v nových prostorách na nám. Sítná 3105.

  15. dubna 2003 zahájila Ústřední půjčovna dětské knihy činnost v nově zrekonstruovaných prostorách na nám. Sítná 3105.

  12. května 2003 zahájilo činnost nové oddělení Čítárna a Internet taktéž v prostorách na nám. Sítná 3105.

  Na podzim 2003 byly spuštěny internetové stránky - www.mkkl.cz.

  Od září 2004 je knihovna vybavena vlastní bezdrátovou datovou sítí, která spojuje všechna pracoviště organizace.

  V roce 2005 bylo dokončeno vybavení knihovny automatizovaným knihovním systémem Clavius, zakoupeným od firmy LANius, s.r.o. Tábor, což umožnilo přejít na moderní způsob katalogizace a půjčování knižních dokumentů.

  1. listopadu 2005 ve 13.00 hodin došlo ke spuštění automatického výpůjčního systému Clavius a on-line katalogu na webových stránkách knihovny. Čtenáři tak získali přístup k novým službám v rámci čtěnářského konta, jako je prodlužování výpůjční doby přes internet, rezervace titulů v konkrétních pobočkách, zasílání 1. a předupomínky do emailové schránky nebo třeba oznámení o připravené rezervaci.

  V dubnu 2006 zvýšila Městská knihovna poplatky za registraci pro dospělé čtenáře (100,- Kč), děti od 15 let a studenty (60,- Kč) a důchodce (60,- Kč).

  V lednu 2007 byl do Čítárny s Internetem nainstalován 3. počítač pro veřejnost.

  1. července 2007 došlo ke sloučení dětského a dospělého oddělení na pobočce Kročehlavy.

  K 31. července 2007 byla dle rozhodnutí Rady města Kladna ukončena činnost Informačního centra při Městské knihovně Kladno v objektu č. p. 3105 (KOKOS) nám. Sítná.

  Od září 2007 probíhají v oddělení Čítárna a Internet pravidelné bezplatné lekce internetu pro seniory, a to vždy druhou středu v měsíci.

  V únoru 2008 zahájeny v Ústřední půjčovně beletrie na Zámku pro velký úspěch a omezenou kapacitu Čítárny pravidelné bezplatné lekce internetu pro seniory, a to vždy čtvrtou středu v měsíci.

  Od 4. února 2008 do 4. dubna 2008 proběhla na všech pobočkách Městské knihovny revize knihovního fondu Městské knihovny.

  V dubna 2008 spuštěna nová služba „Kalendárium“, která přináší každý měsíc přehled výročí významných spisovatelů a kulturních osobností. Na jednotlivých pobočkách si připomínáme nejen spisovatele, kteří již nežijí, ale i současné autory formou medailonků a půjčovních výstavek jejich  děl.

  Ve školním roce 2007/2008 se Městská knihovna Kladno poprvé připojila k akci Poprvé do školy - Poprvé do knihovny - Pasování prvňáků na čtenáře. Slavnostního pasování, které probíhalo ve dnech 2. – 12. června 2008, se zúčastnilo celkem 397 kladenských prvňáčků, kteří obdrželi Osvědčení o pasování a pastelky. Osvědčení je opravňuje získat průkazku čtenáře s roční registrací zcela zdarma.

  V březnu 2009 Městská knihovna představila novou dvouměsíční vědomostní soutěž pro dospělé "Kdo čte - vyhraje". Úkolem je odpovědět na sérii otázek o významné osobnosti. Výherce obdrží jako odměnu pěknou knihu. Nejedná se o jednorázovou akci, otázky jsou po dvou měsících obměněny.

  1. srpna 2009 spuštěna nová podoba webových stránek knihovny.

  Ve dnech 1. července 2009 – 15. července 2009 se uskutečnila revize fondu knih Středočeské věděcké knihovny – s čárovými kódy, ktery má Městská knihovna v držení v rámci dlouhodobé zápůjčky.

  1. července 2009 vstupuje v platnost nový, aktualizovaný Knihovní řád.

  Leden 2010 - Městská knihovna Kladno vyhlašuje pro všechny stávající čtenáře 1. ročník soutěže „O nejlepšího čtenáře roku 2010“. Do soutěže jsou automaticky zařazeni všichni registrovaní čtenáři. Vyhodnocení bude provedeno v lednu 2011 v rámci automatizovaného knihovního systému Clavius.

  Březen - červen 2010 - v důsledku zlepšování služeb na pobočky knihovny rozšířeny anonymní dotazníky s 11 otázkami s cílem zjistit, s čím jsou návštěvníci spokojeni a co jim naopak chybí. Anketu vyplnilo 384 čtenářů a čtenářek.

 • Rok 2019
  • V celostátní soutěži Městská knihovna roku 2019 pořádané Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR jsme získali zvláštní ocenění za moderní prostředí a podporu čtenářství v kategorii měst nad 40 tisíc obyvatel.
  • Od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 využilo služeb knihovny 79 269 návštěvníků.
  • K 31. 12. 2019 bylo zaregistrováno 4 994 čtenářů, z toho 1 629 čtenářů do 15 let.
  • Uživatelé si v průběhu roku vypůjčili 186 173 knihovních dokumentů.
  • Veřejný internet využilo 2 056 zájemců.
  • Knihovna uspořádala 273 kulturních a vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo 6525 návštěvníků. Z toho 152 knihovnicko-informačních a tematických lekcí pro mateřské a základní školy.
  • V roce 2019 bylo pasováno na čtenáře celkem 604 prvňáčků ze základních škol Kladna a okolí.
  • K 31.12.2019 bylo v MKKL evidováno 75942 knihovních jednotek MKKL + X (dlouhodobá zápůjčka z fondu SVK-bude upřesněno). Provoz a činnost knihovny zajišťuje 17,6 zaměstnaneckých úvazků.

   

  Rok 2018
  • Od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 využilo služeb knihovny 69 603 návštěvníků.
  • K 31. 12. 2018 bylo zaregistrováno 4 803 čtenářů, z toho 1 602 čtenářů do 15 let.
  • Uživatelé si v průběhu roku vypůjčili 182 577 knihovních dokumentů.
  • Veřejný internet využilo 2 415 zájemců.
  • Knihovna uspořádala 231 kulturních a vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo 5819 návštěvníků. Z toho 158 knihovnicko-informačních a tematických lekcí pro mateřské a základní školy.
  • V roce 2018 bylo pasováno na čtenáře celkem 687 prvňáčků ze základních škol Kladna a okolí.
  • K 31.12.2018 bylo v MKKL evidováno 121 277 knihovních jednotek. Provoz a činnost knihovny zajišťuje 17,6 zaměstnaneckých úvazků.

   

  Rok 2017 
  • Od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 využilo služeb knihovny 68 660 návštěvníků.
  • K 31. 12. 2017 bylo zaregistrováno 4 673 čtenářů, z toho 1 537 čtenářů do 15 let.
  • Uživatelé si v průběhu roku vypůjčili 181 961 knihovních dokumentů.
  • Veřejný internet využilo 2 833 zájemců.

   

  Rok 2016
  • Od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 využilo služeb knihovny 72 873 návštěvníků.
  • K 31. 12. 2016 bylo zaregistrováno 4 175 čtenářů, z toho 1 349 čtenářů do 15 let.
  • Uživatelé si v průběhu roku vypůjčili 197 549 knihovních dokumentů.
  • Veřejný internet využilo 3 921 zájemců.
  • Knihovna uspořádala 200 knihovnických lekcí, kulturních akcí a tematických besed určených pro širokou veřejnost.
  • V roce 2016 bylo pasováno na čtenáře celkem 680 prvňáčků ze základních škol Kladna a okolí.
  • V roce 2016 bylo nakoupeno 5 273 knih, předplaceno nebo získáno darem 85 titulů periodik a 5 titulů denního tisku.
  • Počet vstupů do on-line katalogu 47 963.

   

  Rok 2015
  • Od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 využilo služeb knihovny 78 075 návštěvníků.
  • K 31. 12. 2015 bylo zaregistrováno 4 376 čtenářů, z toho 1 429 čtenářů do 15 let.
  • Uživatelé si v průběhu roku vypůjčili 208 139 knihovních dokumentů.
  • Veřejný internet využilo 4 193 zájemců, a to nejen z řad čtenářů, ale i celé široké veřejnosti.
  • Knihovna uspořádala 207 knihovnických lekcí a tematických besed určených pro mateřské a základní školy, kterých se zúčastnilo celkem 4 760 dětí a mládeže ve věku od 4 do 15 let.
  • V roce 2015 bylo pasováno na čtenáře celkem 632 prvňáčků z kladenských základních škol. Na slavnostní den se přišlo podívat 759 jejich rodičů a prarodičů.
  • Uskutečnilo se 27 bezplatných lekcí internetu, které navštívilo 149 zájemců.
  • V roce 2015 bylo nakoupeno 4 532 knih, předplaceno 50 titulů periodik a 5 titulů denního tisku.
  • Počet vstupů do on-line katalogu 37 800.

   

  Rok 2014
  • Od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 využilo služeb knihovny 60 421 návštěvníků.
  • K 31. 12. 2014 bylo zaregistrováno 4 465 čtenářů, z toho 1 412 čtenářů do 15 let.
  • Uživatelé si v průběhu roku vypůjčili 198 669 knihovních dokumentů a 4 elektronické dokumenty.
  • Veřejný internet využilo 3 871 zájemců, a to nejen z řad čtenářů, ale i celé široké veřejnosti.
  • Knihovna uspořádala 163 knihovnických lekcí a tematických besed určených pro mateřské a základní školy, kterých se zúčastnilo celkem 3 634 dětí a mládeže ve věku od 4 do 15 let.
  • V roce 2014 bylo pasováno na čtenáře celkem 494 prvňáčků z kladenských základních škol. Na slavnostní den se přišlo podívat 545 jejich rodičů a prarodičů.
  • Uskutečnilo se 14 bezplatných lekcí internetu, které navštívilo 86 zájemců.
  • V roce 2014 bylo nakoupeno 4 030 knih, předplaceno 53 titulů periodik a 5 titulů denního tisku.
  • Počet vstupů do on-line katalogu 26 804. 

  Beletrie dospělí

  1. Lakomec – Moliér
  2. Inferno – Brown
  3. Fifty shades (50 odstínů)
  4. Pán hor – Körnerová
  5. Můj život po životě – Viewegh

  Naučná dospělí

  1. Hnědý mrak nad Kladnem – Vykouk
  2. Kladno v osobnostech
  3. Skrytá tvář českých dějin – Bauer
  4. Waldemar a Olga – Matušková
  5. Na co v učebnicích dějepisu nebylo ...- Jarolímková

  Beletrie děti

  1. Deníky malého poseroutky
  2. Husí kůže
  3. Staré řecké báje a pověsti
  4. Dívky v sedle
  5. Harry Potter a Kámen mudrců

  Naučná děti

  1. Star Wars. Epizoda 1 – Reynolds
  2. Star Wars – Luceno
  3. Děsivé Vánoce – Deary
  4. Fantastické pohledy na ... – Kirkwood
  5. Star Wars - Beecroft
  Rok 2013
  • Od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 využilo služeb knihovny 62 630 návštěvníků.
  • K 31. 12. 2013 bylo zaregistrováno 4 095 čtenářů, z toho 1 205 čtenářů do 15 let.
  • Uživatelé si v průběhu roku vypůjčili 225 418 knihovních dokumentů a 8 elektronických dokumentů.
  • Veřejný internet využilo 2 886 zájemců, a to nejen z řad čtenářů, ale i celé široké veřejnosti.
  • Knihovna uspořádala 208 knihovnických lekcí a tematických besed určených pro mateřské a základní školy, kterých se zúčastnilo celkem 4 790 dětí a mládeže ve věku od 4 do 15 let.
  • V roce 2013 bylo pasováno na čtenáře celkem 431 prvňáčků z kladenských základních škol. Na slavnostní den se přišlo podívat 498 jejich rodičů a prarodičů.
  • 11. pokračování Noci s Andersenem se zúčastnilo 20 dětí ve věku 7 – 13 let.
  • Uskutečnilo se 21 bezplatných lekcí internetu, které navštívilo 95 zájemců.
  • V roce 2012 bylo nakoupeno 5 315 knih, předplaceno 46 titulů periodik a 5 titulů denního tisku.
  • Počet vstupů do on-line katalogu 29255.

   

  Rok 2010


  Od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 využilo služeb knihovny 68 124 návštěvníků.
  K 31. 12. 2010 bylo zaregistrováno 4 266 čtenářů, z toho 1 209 čtenářů do 15 let.
  Uživatelé si v průběhu roku vypůjčili 234 420 knihovních dokumentů.
  Veřejný internet využilo 2 997 zájemců, a to nejen z řad čtenářů, ale i celé široké veřejnosti.
  Knihovna uspořádala 224 knihovnických lekcí a tematických besed určených pro mateřské a základní školy, kterých se zúčastnilo celkem 4 975 dětí a mládeže ve věku od 4 do 15 let.
  Uskutečnilo se 20 bezplatných lekcí internetu, které navštívilo 146 zájemců.
  V roce 2010 bylo nakoupeno 4 665 knih, předplaceno 53 titulů periodik a 5 titulů denního tisku.
  Počet návštěv internetových stránek knihovny byl 11 034.
  Zdroj: Výroční zpráva za rok 2010
   

  Rok 2003

  Od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003 využilo služeb Městské knihovny 69 149 návštěvníků.
  K 31. 12. 2003 bylo registrováno 4 941 čtenárů, z toho 899 čtenářů do 15 let.
  Uživatelé si v průběhu roku vypůjčili 317 887 knihovních dokumentů.
  Knihovna uspořádala 38 vzdělávacích a výchovných akcí.
  V roce 2003 bylo nakoupeno 5 580 nových svazků: 4 046 beletrie a 1 534 populárně-naučné literatury. Knihovna také zakoupila 40 CD-ROM. Předplaceno bylo 52 titulů časopisů a 5 titulů denního tisku.
  Uživatelům je k dispozici celkem 8 počítačů - z toho 6 s připojením na internet.
  Informační centrum zodpovědělo 4 821 dotazů pro 3 500 návštěvníků.

Online katalog knihovnyVíce

Adresa

Sítná 3106, 272 01 Kladno

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvatisicepatnact-čtrnáct: